Miljöpolicy

Åsco Metall AB

Aktivt miljöengagemang

Åsco Metall ABs verksamhet ska styras av aktivt miljöengagemang och ständig förbättring.

Målet för vårt miljöarbete är en långsiktigt hållbar utveckling. Verksamheten ska inriktas mot minsta möjliga resursuttag och miljöpåverkan.
Det är ledningens och alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift att följa denna policy.

FÖR ATT GENOMFÖRA DETTA SKA VI ALLTID STRÄVA EFTER ATT:

FÖREBYGGA
Förhindra oönskad miljöpåverkan genom att angripa tänkbara problem vid källan

HUSHÅLLA
I alla led förbättra hushållningen med material och energi samt återvinna restprodukter och avfall

FÖRSIKTIGHET
Genom planering förhindra miljöolyckor samt minimera användningen av ämnen och kemikalier som kan vara skadliga för människa eller natur

LIVSCYKELTÄNKANDE
Med livscykeltänkande anpassa produktions-processer och produktutveckling för att minska miljöpåverkan nu och i framtiden

EFTERLEVA LAGKRAV
Säkerställa att tillämplig miljöstiftning följs

EFFEKTIVA TRANSPORTER
Transportera på effektivaste sätt med miljöanpassade fordon och med emballage som återanvänds

KOMMUNIKATION
Föra en öppen dialog i miljöfrågor såväl internt som med leverantörer och omvärld

KOMPETENS
Öka och förnya personalens miljökompetens med information och utbildning

BRA ARBETSMILJÖ
Verka för en arbetsmiljö som främjar ökat arbets-innehåll, inflytande, personlig utveckling